Gemensamt ställningstagande av AMWA, EMWA och ISMPP
beträffande rovpublicering
offentliggjort i juli 2019

American Medical Writers Association (AMWA), European Medical Writers Association (EMWA) och International Society for Medical Publication Professionals (ISMPP) erkänner de utmaningar som vetenskaplig publicering ställs inför av rovtidskrifter och deras utgivare, vilka använder sig av förfaranden som underminerar kvaliteten, integriteten och tillförlitligheten av publicerad vetenskaplig forskning. Detta gemensamma ställningstagande kompletterar flera andra grupper av riktlinjer som har varit till hjälp vid definitionen av vad som karakteriserar en rovtidskrift.1-5

Rovtidskrifter (även kallade rovdjurstidskrifter) utgör ett allvarligt hot både mot forskare som publicerar resultaten av sitt arbete och mot själva den granskade medicinska litteraturen. Dessa tidskrifter skiljer sig från berättigade open-access-tidskrifter6 genom att rovtidskrifter undergräver systemet för granskad publicering (peer-review-systemet) med ekonomisk vinning som enda syfte utan uppenbar omsorg om etiskt beteende.7

Organisationer som World Association of Medical Editors (WAME), Committee on Publication Ethics (COPE), International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) och Council of Science Editors (CSE) understödjer goda publikationsförfaranden (god praxis) som nu är allmänt erkända.6,8-10 Rovtidskrifter följer inte denna goda praxis utan utnyttjar Gold Open Access publishing modellen (för vilken författare betalar en publikationsavgift).11 För att generera intäkter förvränger dessa tidskrifter avsiktligt följandet av god praxis för redaktionell och kollegial fackgranskning, för tidskrifters arbetsmetoder, samt för debitering (article process charging; APC), spridning, indexering och arkivering.1

Om rovpublicering breder ut sig kan slutresultatet bli att den vetenskapliga litteraturen kommer till skada. Seriös forskning utförd i gott syfte skulle kunna förloras om den inte upptecknas, citeras eller görs tillgänglig på lång sikt och den sammantagna helheten av vetenskaplig dokumentation riskerar att skadas.1 Men faran för forskare är också att deras rykte kan skadas som resultat av att deras arbete publiceras i rovtidskrifter eller av att de utan sin kännedom blivit ”utsedda” till redaktionsmedlemmar för sådana tidskrifter. Vidare kan författare komma att känna sig fångade efter att de inser att de har skickat in en artikel till en rovtidskrift. Det finns en viss risk att vissa tidskrifter inte returnerar inskickade manuskript eller att de publicerar en inskickad artikel trots att författaren protesterat.

Den stora ökningen i antalet vetenskapliga tidskrifter, inklusive rovtidskrifter,12 under de senaste 15 åren kan försvåra urskiljandet av rov- eller “pseudo”tidskrifter. Det finns dock internetverktyg tillgängliga som hjälper forskare med detta,1,8 och vissa egenskaper har identifierats som typiska för rovtidskrifter och deras utgivare:

 • utgivare eller tidskrifter skickar emails som aggressivt uppmuntrar forskare att skicka in manuskript
 • ett tidskriftnamn som låter lite bekant – men där orden i ett legitimt tidskriftnamn har kastats om i syfte att vilseleda
 • en webbplats som verkar oprofessionell, med undermålig grafik, oriktig språkanvändning, döda länkar och aggressiv reklam
 • avsaknad av gatuadress eller landspecifikt telefonnummer på tidskriftens eller utgivarens webbplats, eller det anges en falsk address/telefonnummer
 • avsaknad av tidskriftsindex i ett erkänt citeringssystem såsom PubMed13 eller i ett legitimt onlineregister såsom Directory of Open Access Journals (DOAJ)14 
 • löften om orealistiskt snabb kollegial fackgranskning, eller avsaknad av information om en tidskrifts fackgranskningsprocess
 • avgifter (article processing charges; APCs) som är ogenomskådliga (och kan vara antingen väldigt höga eller väldigt låga) eller som ska betalas i samband med att artikeln skickas in (det vill säga oberoende av resultatet av fackgranskningen)
 • påståenden om bred täckning på tvärs av flera specialområden i medicin eller på tvärs av flera underspecialiseringar i ett specifikt fackområde
 • ett stort sortiment av tidskrifter som blivit startade nyligen och/eller som innehåller få eller inga publicerade artiklar, är oåtkomliga, eller är av uppenbart dålig kvalitet 
 • en redaktionsstyrelse bestående av medlemmar utanför specialområdet eller utanför landet där tidskriften utges, eller av medlemmar som är okända för personer med erfarenhet av publicering inom området 
 • ett system för att skicka in artiklar som är alltför simpelt, där få frågor ställs och där information om intressekonflikt eller författarkvalifikation ej begärs

Författare bör inte avsiktligt välja att skicka in manuskript till rovtidskrifter i syfte att utvidga sin egen publikationslista, något som har setts nyligen 15,16 Att medvetet och avsiktligt skicka in manuskript till rovtidskrifter är inte etiskt. Medical writers och redaktörer, såväl som forskare, har ett ansvar för att utvärdera tidskrifters integritet, historia, förfaranden och anseende innan de skickar in sin forskning till dem.8 Vi uppmuntrar alla författare att utvisa största möjliga noggrannhet genom att undersöka anseendet av de tidskrifter de skickar in manuskript till och att endast skicka till tidskrifter som sörjer för ordentlig fackgranskning och som verkligen vill bidra till den vetenskapliga litteraturen.

Den vetenskapliga gemenskapen måste göras fullt medveten om den skada som publikation i rovtidskrifter innebär och förstå hur man undgår den. AMWA, EMWA och ISMPP engagerar sig genom att utbilda sina medlemmar om ämnet rovpublikation och om det ansvar som medical writers och professionella i publikationsbranschen har i att ta itu med denna viktiga fråga.

Referenser:

 1. Laine C, Winker MA. Identifying Predatory or Pseudo-Journals. World Association of Medical Editors. February 18, 2017.Tillgänglig: http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals. Accessed June 18, 2019.
 2. Cabell’s Blacklist Violations. Tillgänglig: http://www2.cabells.com/blacklist-criteria. Accessed June 18, 2019.
 3. Cobey KD, Lalu MM, Skidmore B, Ahmadzai N, Grudniewicz A, Moher D. What is a predatory journal? A scoping review. Version 2. F1000Res. 2018;7:1001. DOI: 10.12688/f1000research.15256.2.
 4. Beall J. Predatory publishers are corrupting open access. Nature. 2012;489:179. DOI: 10.1038/489179a.
 5. Beall’s List of Predatory Publishers.Tillgänglig: http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/BLOGS/2017_01_23_Jeffrey_Beall_last_list_of_predatory_journals.pdf. Accessed June 18, 2019.
 6. Open Access Scholarly Publishers Association – Code of Conduct. Tillgänglig: https://oaspa.org/membership/code-of-conduct. Accessed June 18, 2019.
 7. International Committee of Medical Journal Editors. “Fake,” “Predatory,” and “Pseudo” Journals: Charlatans Threatening Trust in Science. Tillgänglig: http://www.icmje.org/news-and-editorials/fake_predatory_pseudo_journals_dec17.html. Accessed June 18, 2019.
 8. International Committee of Medical Journal Editors. Responsibilities in the Submission and Peer-Review Process. Tillgänglig: http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/responsibilities-in-the-submission-and-peer-peview-process.html. Accessed June 18, 2019.
 9. Council of Science Editors. Predatory or Deceptive Publishers – Recommendations for Caution. Tillgänglig: https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/cse-policies/approved-by-the-cse-board-of-directors/predatory-deceptive-publishers-recommendations-caution. Accessed June 18, 2019.
 10. Berger M. Everything You Ever Wanted to Know About Predatory Publishing but Were Afraid to Ask. Tillgänglig: http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2017/EverythingYouEverWantedtoKnowAboutPredatoryPublishing.pdf. Accessed June 18, 2019.
 11. Mizera K. What is Gold Open Access – useful links. Tillgänglig:  https://openscience.com/what-is-gold-open-access/. Accessed June 18, 2019.
 12. Shen C, Bjork BC. 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC Med. 2015;13:230. DOI: 10.1186/s12916-015-0469-2.
 13. Tillgänglig: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Accessed June 18, 2019.
 14. Directory of Open Access Journals. https://doaj.org/. Accessed June 18, 2019.
 15. Moher D, Shamseer L, Cobey KD, et al. Stop this waste of people, animals and money. Nature 2017;549:23-25. DOI: 10.1038/549023a.
 16. Sharma H, Verma S. Predatory journals: the rise of worthless biomedical science. J Postgrad Med 2018;64:226-31. DOI: 10.4103/jpgm.JPGM_347_18.

Författarnas tack

Detta gemensamma ställningstagande har granskats och godkänts av representanter från AMWA, EMWA och ISMPP. Ställningstagandet kunde utarbetas tack vare insatser från  skrivkommitténs medlemmar (Barbara Good och Mary Kemper, AMWA; Slavka Baronikova och Julia Donnelly, EMWA; Jan Seal-Roberts och Donna Simcoe, ISMPP) och från de organisatoriska granskarna (Shari Rager, AMWA; Tiziana von Bruchhausen och Beatrix Doerr, EMWA; Anna Geraci och Al Weigel, ISMPP). 

Referens

American Medical Writers Association, European Medical Writers Association & International Society for Medical Publication Professionals (2019) AMWA–EMWA–ISMPP joint position statement on predatory publishing, Current Medical Research and Opinion, DOI: 10.1080/03007995.2019.1646535