Declaració de posicionament conjunta entre l’AMWA, l’EMWA i la ISMPP sobre publicacions depredatòries
Publicat al juliol de 2019

El text original va ser publicat en anglès. La traducció al castellà va ser realitzada per Yvonne Westermaier i el control de qualitat va ser efectuat per Anton Baiges Gras.

L’Associació Americana d’Escriptura Mèdica (AMWA), l’Associació Europea d’Escriptura Mèdica (EMWA) i la Societat Internacional per a Professionals de Publicacions Mèdiques (ISMPP) reconeixen els reptes per a la publicació científica imposats per revistes depredatòries i pels seus editors, els quals utilitzen pràctiques que sabotejen la qualitat, la integritat i la fiabilitat de la recerca científica publicada. Aquesta declaració conjunta complementa altres guies que van ajudar a definir les característiques d’una revista depredatòria1-5.

Les revistes depredatòries són una amenaça seriosa tant pels científics que publiquen els resulats dels seus treballs com per la mateixa literatura mèdica revisada per parells. A diferència de revistes legítimes d’accés lliureles revistes depredatòries subverteixen el sistema de publicació de revisió per parells, amb l’ únic objectiu d’obtenir un benefici econòmic, amb poca evidència de preocupar-se per un comportament ètic7

Organitzacions com l’Associació Mundial d’Editors Mèdics (WAME), el Comitè d’Ètica de Publicació (COPE), el Comitè Internacional d’Editors de Revistes Mèdiques (ICMJE) i el Consell d’Editors Científics (CSE) donen suport a unes bones pràctiques de publicació, que ara són àmpliament reconegudes.6,8-10 Les revistes depredatòries no s’adhereixen a aquestes pràctiques, però exploten, en canvi, el model de publicació que es diu “Gold Open Access” (pel qual els autors paguen una quota de publicació).11 A fi de generar ingressos, aquestes revistes tergiversen, a propòsit, les pràctiques de la revisió editorial i per parells, els mètodes de funcionament d’una revista, els mètodes operatius d’una revista, la facturació del processament d’articles, la disseminació, l’indexació, i l’arxivatge.1

La literatura científica serà danyada si la publicació depredatòria segueix proliferant. La recerca legítima, feta amb les millors intencions, serà perduda si no s’enregistra, se cita o es fa accessible a llarg termini, i l’historial científic corre el risc de ser corromput.1 Però també existeixen perills pels autors, en el sentit que les seves reputacions poden ser danyades com a resultat d’haver publicat els seus treballs a revistes depredatòries o per ser nominats a unes juntes editorials sense saber-ho. A més, els autors es podrien trobar atrapats després d’haver entès que han enviat un article a una revista depredatòria. Hi ha un risc potencial que algunes revistes no tornin manuscrits enviats o que publiquin un article enviat encara que l’autor s’hagi queixat. 

El creixement enorme del nombre de revistes científiques, incloent-hi les depredatòries,12 durant els últims 15 anys pot dificultar la tasca de distingir revistes depredatòries de pseudo-revistes. Hi ha, però, eines en línia per ajudar els autors en aquest esforç,1,8 i algunes característiques han estat identificades per ser típiques de revistes depredatòries i els seus editors:

 • Editorials o revistes que envien correus electrònics que sol·liciten els científics de manera agressiva.
 • Un nom de revista que sona d’alguna manera conegut, però que en realitat és una permutació enrevessada d’un nom de revista legítim.
 • Una pàgina web que no sembla gens professional, amb gràfics pobres, llenguatge mal usat, enllaços “morts” i publicitat agressiva.
 • Cap adreça amb un nom de carrer o número de telèfon del país a la pàgina web de la revista o de l’editorial, o una adreça/número de telèfon fals.
 • Una falta d’indexació de la revista en un sistema de citació reconegut com PubMed13 o en un catàleg en línia legítim com el catàleg de revistes d’accés lliure (Directory of Open Access Journals (DOAJ)14
 • Promeses d’una revisió per parells amb una rapidesa poc realista o cap informació sobre el procés de revisió per parells de la revista. 
 • Quotes per processar un article que no són transparents (i poden ser o molt altes o molt baixes) o s’han de pagar a l’hora d’enviar (això vol dir que no depenen del resultat de la revisió per parells).
 • Declaracions de cobertura àmplia, d’especialitats diverses en medicina, o de subespecialitats en una àrea particular. 
 • Una gran quantitat de revistes fundades fa poc i/o que no contenen cap o només uns pocs articles publicats, són inacessibles o d’una qualitat mediocre òbvia.
 • Una junta editorial amb membres de fora de l’especialitat o de fora del país en el qual es publica la revista o membres no coneguts per algú amb experiència de publicació en aquest camp.
 • Un sistema d’enviar massa simple amb poques preguntes i cap informació sobre conflictes d’interès o la qualificació com a autor demanada.

Els autors no haurien d’escollir a propòsit d’enviar manuscrits a revistes depredatòries per augmentar el seu propi historial de publicacions, com s’ha vist últimament.15,16 Enviar manuscrits de manera conscient i deliberada a revistes depredatòries no és ètic. Els escriptors mèdics i els editors, tant com els científics, tenen una responsabilitat per avaluar la integritat, la història, les pràctiques i la reputatció de les revistes on s’envien els seus treballs de recerca8 Encoratgem tots els autors de fer una auditoria preventiva, tot examinant la reputació de les revistes i enviant els seus treballs únicament a aquelles revistes que proporcionen una revisió per parells i cerquen genuïnament de contribuir a la literatura científica.

La comunitat científica ha d’arribar a ser plenament conscient del dany que causa publicar en revistes depredatòries i entendre com evitar-ho. L’AMWA, l’EMWA i la ISMPP estan compromesos per educar els seus membres sobre la publicació depredatòria i sobre les responsabilitats d’escriptors mèdics i professionals de publicació, alhora de com resoldre aquest assumpte significatiu.

Refèrencies:

 1. Laine C, Winker MA. Identifying Predatory or Pseudo-Journals. World Association of Medical Editors. February 18, 2017. http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals. Accessed June 18, 2019.
 2. Cabell’s Blacklist Violations. http://www2.cabells.com/blacklist-criteria. Accessed June 18, 2019.
 3. Cobey KD, Lalu MM, Skidmore B, Ahmadzai N, Grudniewicz A, Moher D. What is a predatory journal? A scoping review. Version 2. F1000Res. 2018;7:1001. DOI: 10.12688/f1000research.15256.2.
 4. Beall J. Predatory publishers are corrupting open access. Nature. 2012;489:179. DOI: 10.1038/489179a.
 5. Beall’s List of Predatory Publishers. http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/BLOGS/2017_01_23_Jeffrey_Beall_last_list_of_predatory_journals.pdf. Accessed June 18, 2019.
 6. Open Access Scholarly Publishers Association – Code of Conduct. https://oaspa.org/membership/code-of-conduct. Accessed June 18, 2019.
 7. International Committee of Medical Journal Editors. “Fake,” “Predatory,” and “Pseudo” Journals: Charlatans Threatening Trust in Science. http://www.icmje.org/news-and-editorials/fake_predatory_pseudo_journals_dec17.html. Accessed June 18, 2019.
 8. International Committee of Medical Journal Editors. Responsibilities in the Submission and Peer-Review Process. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/responsibilities-in-the-submission-and-peer-peview-process.html. Accessed June 18, 2019.
 9. Council of Science Editors. Predatory or Deceptive Publishers – Recommendations for Caution. https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/cse-policies/approved-by-the-cse-board-of-directors/predatory-deceptive-publishers-recommendations-caution. Accessed June 18, 2019.
 10. Berger M. Everything You Ever Wanted to Know About Predatory Publishing but Were Afraid to Ask. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2017/EverythingYouEverWantedtoKnowAboutPredatoryPublishing.pdf. Accessed June 18, 2019.
 11. Mizera K. What is Gold Open Access – useful links. https://openscience.com/what-is-gold-open-access/. Accessed June 18, 2019.
 12. Shen C, Bjork BC. 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC Med. 2015;13:230. DOI: 10.1186/s12916-015-0469-2.
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Accessed June 18, 2019.
 14. Directory of Open Access Journals. https://doaj.org/. Accessed June 18, 2019.
 15. Moher D, Shamseer L, Cobey KD, et al. Stop this waste of people, animals and money. Nature 2017;549:23-25. DOI: 10.1038/549023a.
 16. Sharma H, Verma S. Predatory journals: the rise of worthless biomedical science. J Postgrad Med 2018;64:226-31. DOI: 10.4103/jpgm.JPGM_347_18.

Agraïments

Aquesta declaració de posicionament conjunta va ser revisada i aprovada per representatius de l’AMWA, l’EMWA, i la ISMPP. La preparació d’aquesta declaració va ser possible gràcies als esforços dels membres del comitè d’escriptura (Barbara Good i Mary Kemper, AMWA; Slavka Baronikova i Julia Donnelly, EMWA; Jan Seal-Roberts i Donna Simcoe, ISMPP) i els revisors de les organitzacions (Shari Rager, AMWA; Tiziana von Bruchhausen i Beatrix Doerr, EMWA; Anna Geraci i Al Weigel, ISMPP).