Съвместно изявление за позицията на AMWA, EMWA и ISMPP относно хищническото публикуване

Публикувано през юли 2019

Translation to Bulgarian by Mariya Dobreva.

Американската асоциация на авторите на медицинска литература (American Medical Writers Association, AMWA), Европейската асоциация на авторите на медицинска литература (European Medical Writers Association, EMWA) и Международното дружество на специалистите, публикуващи в медицината (International Society for Medical Publication Professionals, ISMPP) алармират, че списанията-хищници и техните издатели използват практики, подкопаващи качеството, почтеността и надеждността на публикуваните научни изследвания и представляват предизвикателство пред учените и тяхната публикационна дейност. Това съвместно изявление допълва няколко други серии от насоки, които помагат за охарактеризирането на списанията-хищници.1-5

Списанията-хищници представляват сериозна заплаха както за изследователите, публикуващи резултатите от своя труд, така и за самата рецензирана медицинска литература. За разлика от легитимните списания с отворен достъп6, списанията-хищници подриват системата за рецензиране на статии с единствената цел финансова печалба, без демонстрирана грижа за етично поведение.7

Организации като Световната асоциация на медицинските редактори (World Association of Medical Editors, WAME), Комитета по етика на публикуването (Committee on Publication Ethics, COPE), Международния комитет на редакторите на медицински списания (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) и Съвета на научните редактори (Council of Science Editors, CSE), подкрепят възприетите съвременни добри практики за публикуване.6,8-10 Списанията-хищници не се придържат към тези практики, а вместо това експлоатират модела за публикуване „златен отворен достъп“ (Gold Open Access, при който авторите плащат такса за публикуване).11 За да генерират приходи, тези списания умишлено представят погрешно практиките си за редактиране и рецензиране, както и своите методи на работа, таксуване за обработка на статиите и методи на разпространение, индексиране и архивиране.1

Ако хищническото публикуване продължи да се разпространява, това ще навреди на научната литература. Легитимни изследвания, проведени с най-добри намерения, могат да бъдат загубени, ако не бъдат архивирани, цитирани или направени достъпни в дългосрочен план. Също така съществува риск научното познание да бъде изопачено.1 Има опасност и за авторите — репутацията им може да пострада заради публикуването на труда им в списания-хищници, или ако без тяхно знание са „назначени“ в редакционните колегии на такива списания. Освен това авторите могат да се окажат в капан, след като осъзнаят, че са предали своя статия в списание-хищник. Съществува потенциален риск някои списания да не върнат изпратените статии, или да публикуват изпратена статия дори след възражения от страна на автора.

Големият ръст в броя на научни списания, включително хищнически,12 през последните 15 години може да затрудни разпознаването на списанията-хищници („псевдо-” списанията). За улесняване на тази задача1,8 са налични онлайн инструменти, които да подпомогнат авторите в разпознаването на типичните характеристики на списанията-хищници и техните издатели:

 • издатели или списания, които се опитват да привлекат изследователите по агресивен начин чрез имейли;
 • име на списание, което звучи донякъде познато, но всъщност е измамническа пермутация на името на легитимно списание;
 • уебсайт, който изглежда непрофесионален — с некачествена графика, неправилно използван език, неработещи препратки и агресивна реклама;
 • липса на точен адрес или местен телефонен номер на уебсайта на списанието или издателя или фалшив адрес/телефонен номер;
 • списание, което не е индексирано в призната система за цитиране като PubMed13 или в легитимна онлайн директория като Директория на списанията с отворен достъп (Directory of Open Access Journals, DOAJ)14;
 • обещания за нереално бърза рецензия или липса на информация за процеса на рецензиране на списанието;
 • такси за обработка на статиите, които не са прозрачно обявени (и могат да бъдат или много високи, или много ниски) или се заплащат още при подаване на статията в списанието (т.е., не зависят от резултата от рецензията);
 • твърдения, че списанието покрива множество медицински специалности или множество под-специалности в определена дисциплина;
 • голяма група от списания, които са създадени съвсем наскоро и/или които не съдържат статии, или публикуват малко статии, недостъпни са, или са с очевидно лошо качество;
 • редакционна колегия, чиито членове не са в специалността на списанието или са извън страната, в която се издава списанието; или членове на борда, които са непознати на никой с опит в публикуването в тази област;
 • прекалено опростена система за подаване на статиите, с малко зададени въпроси и без да се изисква информация относно конфликт на интереси или правото на авторство.

Авторите не би трябвало да избират умишлено да подават статиите си в списания-хищници, за да увеличат броя на публикациите си — което е скорошна тенденция.15,16 Съзнателното и умишлено подаване на статии в списания-хищници не е етично. Авторите и редакторите на медицинска литература, както и изследователите, имат отговорност да преценят почтеността, историята, практиките и репутацията на списанията, на които изпращат изследванията си.8 Ние насърчаваме всички автори да извършат надлежна проверка на репутацията на списанията, които са избрали, и да изпращат своите изследвания само на онези списания, които осигуряват адекватно рецензиране и които действително се стремят да допринесат за научната литература.

Научната общност трябва да бъде напълно наясно с вредата, която публикуването в списания-хищници нанася и да разбира как да я избегне. Ние от AMWA, EMWA и ISMPP се ангажираме да обучаваме нашите членове относно публикуването в списания-хищници и отговорностите на авторите на медицинска литература и специалистите по публикуване при решаването на този важен проблем.

Източници:

 1. Laine C, Winker MA. Identifying Predatory or Pseudo-Journals. World Association of Medical Editors. February 18, 2017. http://www.wame.org/identifying-predatory-or-pseudo-journals. Accessed June 18, 2019.
 2. Cabell’s Blacklist Violations. http://www2.cabells.com/blacklist-criteria. Accessed June 18, 2019.
 3. Cobey KD, Lalu MM, Skidmore B, Ahmadzai N, Grudniewicz A, Moher D. What is a predatory journal? A scoping review. Version 2. F1000Res. 2018;7:1001. DOI: 10.12688/f1000research.15256.2.
 4. Beall J. Predatory publishers are corrupting open access. Nature. 2012;489:179. DOI: 10.1038/489179a.
 5. Beall’s List of Predatory Publishers. http://openscience.ens.fr/ABOUT_OPEN_ACCESS/BLOGS/2017_01_23_Jeffrey_Beall_last_list_of_predatory_journals.pdf. Accessed June 18, 2019.
 6. Open Access Scholarly Publishers Association – Code of Conduct. https://oaspa.org/membership/code-of-conduct. Accessed June 18, 2019.
 7. International Committee of Medical Journal Editors. “Fake,” “Predatory,” and “Pseudo” Journals: Charlatans Threatening Trust in Science. http://www.icmje.org/news-and-editorials/fake_predatory_pseudo_journals_dec17.html. Accessed June 18, 2019.
 8. International Committee of Medical Journal Editors. Responsibilities in the Submission and Peer-Review Process. http://www.icmje.org/recommendations/browse/roles-and-responsibilities/responsibilities-in-the-submission-and-peer-peview-process.html. Accessed June 18, 2019.
 9. Council of Science Editors. Predatory or Deceptive Publishers – Recommendations for Caution. https://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/cse-policies/approved-by-the-cse-board-of-directors/predatory-deceptive-publishers-recommendations-caution. Accessed June 18, 2019.
 10. Berger M. Everything You Ever Wanted to Know About Predatory Publishing but Were Afraid to Ask. http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2017/EverythingYouEverWantedtoKnowAboutPredatoryPublishing.pdf. Accessed June 18, 2019.
 11. Mizera K. What is Gold Open Access – useful links. https://openscience.com/what-is-gold-open-access/. Accessed June 18, 2019.
 12. Shen C, Bjork BC. 'Predatory' open access: a longitudinal study of article volumes and market characteristics. BMC Med. 2015;13:230. DOI: 10.1186/s12916-015-0469-2.
 13. PubMed. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Accessed June 18, 2019.
 14. Directory of Open Access Journals. https://doaj.org/. Accessed June 18, 2019.
 15. Moher D, Shamseer L, Cobey KD, et al. Stop this waste of people, animals and money. Nature 2017;549:23-25. DOI: 10.1038/549023a.
 16. Sharma H, Verma S. Predatory journals: the rise of worthless biomedical science. J Postgrad Med 2018;64:226-31. DOI: 10.4103/jpgm.JPGM_347_18.

Благодарности


Това съвместно изявление на позицията беше рецензирано и одобрено от представители на AMWA, EMWA и ISMPP. Приготвянето на това изявление се осъществи благодарение на усилията на членовете на Комитета за писане (Barbara Good и Mary Kemper, AMWA; Slavka Baronikova и Julia Donnelly, EMWA; Jan Seal-Roberts и Donna Simcoe, ISMPP) и на организационните рецензенти (Shari Rager, AMWA; Tiziana von Bruchhausen и Beatrix Doerr, EMWA; Anna Geraci и Al Weigel, ISMPP).